BQT thông báo họp với MipecM lần đầu vào 1.4.2015

BQT trân trọng thông báo ngày 1.4.2015  sẽ họp với mipec M lần đầu

Nội dung

Xác định vai trò

Cách phối hợp

Các nội dung nâng cao chất lượng dịch vụ

BQT