TB 88 về hội nghị CC 20-8-2017

BQT quyết định tổ chức Hội nghị chung cư Mipec 229 Tây Sơn vào 14 giờ Chủ nhật 20/8/2017. Hội nghị chung cư tiến hành quyết định các nội dung sau đây:

  • Bầu bổ sung 6 thành viên BQT thay thế 6 thành viên xin nghỉ.
  • Quyết định về việc lựa chọn đơn vị quản lý vận hành mới thay thế PMC.
  • Thông qua Quy chế Tài chính của Ban Quản trị chung cư Mipec 229 Tây Sơn (dự thảo bản Quy chế này sẽ gửi tới từng căn hộ).

TB 88 về hội nghị CC 20-8-2017