QBT_mời thầu dịch vụ

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Kính gửi các Nhà cung cấp dịch vụ

BQT chung cư 229 Tây sơn thông báo mời thầu cung cấp dịch vụ quản lý tòa nhà chung cư MiPec.

Kính mời các Nhà thầu tham dự.

Liên hệ: Như địa chỉ file đính kèm.

Xuannv