CV_108_BQT V/v Thông báo nộp tiền lắp đặt camera và cấp thẻ kiểm soát thang máy

Công văn của Ban quản trị gửi MIPEC về việc thông báo nộp tiền lắp đặt camera và cấp thẻ kiểm soát thang máy