CV công ty PMC gửi BQT ngày 14.7.2017

Công văn PMC gửi BQT về việc các yếu tố để bảo đảm vận hành.

Công văn Mipec 14-07-2017 08-14-2017 15-39-53