BQT_VB tháng 5

Kính gửi Cư Dân

1-BQT xin cập nhật văn bản 44/BQT V/v Phí dich vụ và quản lý không gian trước CC

4 3

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Văn bản BQT gửi CĐT mipec V/v bàn giao hạ tầng CV gửi Mipec M về phí dịch vụ & QL mặt đất

3-Giấy chuyển tiền từ MB Bank sang gửi tiết kiệm ở BIDV Bank
1 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Trân trọng kính báo.