BQT_CV số 30 V/v chuyển giao quỹ bảo trì

Kính gửi Quý cư Dân

Trân trọng chuyển thông tin hoạt động BQT đến Quý Cư dân được biết và phối hợp

Kính báo!

cv-gui-mipec-de-nghi-ban-giao

tb-tai-khoan-ban-quan-tri

tk-ban-quan-tri