Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy

Biên bản của Cảnh sát PC&CC về việc kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại Chung cư 229 Tây Sơn