BB_03_ BQT V/v Ban quản trị họp lựa chọn nhà thầu cung cấp, lắp đặt hệ thống thẻ kiểm soát và camera thang máy

Biên bản họp Ban quản trị để lựa chọn nhà thầu cung cấp, lắp đặt hệ thống thẻ kiểm soát và camera thang máy.