30/2019/TB-BQT Thông Báo Tổ chức đấu thầu lại các gói thầu mua sơn, bảo trì cầu thang và hành lang